menu
Assesoria técnica
Donem resposta a qualsevol dubte i l'assessorem per trobar la solució més òptima per a vostè i el seu negoci
¿Necesites ajuda?

Recomanacions sobre l'ús de sistemes de climatització i ventilació per a prevenir l'expansió de la COVID-19


El Govern d´Espanya ha publicat una guia, dirigida a professionals del sector, amb recomanacions sobre l´ús i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d´edificis i locals comercials.

El document estableix una sèrie de criteris tècnics per a protegir la salut pública, amb l'objectiu de prevenir la propagació de la COVID-19 en espais i locals públics amb ventilació o climatització mecànica, com poden ser oficines, centres comercials, instal·lacions esportives o culturals, entre altres.

La guia ha estat coordinada per tècnics del Ministeri de Sanitat, del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, amb la participació d'experts en salut pública, sanitat ambiental, aerobiologia i instal·lacions de climatització i ventilació. S'ha tingut en compte les recomanacions de les agències internacionals, organitzacions professionals i societats científiques.

Les recomanacions són les següents:

1- La guia emfatitza que la renovació d'aire és el paràmetre més important. Si és possible, es recomana un mínim de 12,5 litres per segon (l/s) i ocupant, que és el valor que el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis atribueix a un aire de bona qualitat. Per a assegurar aquest valor mínim, es pot treballar en dues adreces: augmentar la ventilació o reduir l'ocupació dels espais.

2- És aconsellable verificar que els equips encarregats de la renovació d'aire treballin, almenys, en les seves condicions nominals de disseny i que les possibles pèrdues de càrrega, especialment internes al sistema siguin mínimes (filtres amb rebliment, etc.).

3- Si el sistema disposa de controls específics de qualitat d'aire (sondes de CO2, etc.) es recomana desconnectar-los, donant prioritat al cabal del sistema (per horari). En concret, en horari laboral, s'aconsella treballar amb el cabal màxim que permeti el sistema des de dues hores abans de l'obertura i fins dues hores després del tancament. En les hores restants de la setmana, inclòs caps de setmana, és preferible que el sistema continuï funcionant a baix cabal, però mai a escala inferior del 25% del cabal d'aire nominal.

4- En aquells dispositius que ho possibilitin, la guia recomana eliminar o reduir la recirculació de l'aire sempre que les condicions d'operació ho permetin.

5- Quant als recuperadors de calor rotatius, s'aconsella realitzar una inspecció abans de posar-los en funcionament. En els recuperadors de plaques, per part seva, es recomana verificar les possibles fugides.

6- Si existeix un sistema d'extracció específic per a la zona de condícies o altres zones annexes a l'oficina -com, per exemple, vestuaris-, és recomanable mantenir-los actius de manera permanent.

7- Quan l'edifici, en origen, no disposi de sistemes de ventilació mecànica, la guia recomana l'obertura de finestres accessibles, afavorint la ventilació creuada. S'aconsella realitzar una ventilació regular amb finestres fins i tot en edificis amb ventilació mecànica.

8- Es recomana no modificar la temperatura de consigna ni de calefacció ni de refrigeració.

9- Els rangs reglamentaris sobre humitat relativa -entre el 30% i el 70%- es consideren adequats, per la qual cosa la guia aconsella mantenir els punts de consigna prèviament establerts en l'edifici.

10- En el cas que en l'edifici hi hagi "ventiloconvectors", "*splits" inductors o un altre tipus d'unitats interiors d'expansió directa, és aconsellable que aquests dispositius funcionin de manera compassada i solidària amb les unitats exteriors. La guia recomana augmentar, tant com sigui tècnicament possible, la filtració de l'aire recircular si l'equip ho permet, i sempre que es garanteixi el cabal d'aire nominal de l'equip.

11- Si el local presenta dificultats per a obtenir una ventilació satisfactòria, s'aconsella l'ús d'unitats portàtils equipades amb filtres d'alta eficiència *HEPA, situades en els espais a tractar. Cal que mantinguin un índex de moviments hora significatiu. L'eficàcia d'aquests equips depèn de la seva correcta selecció i dimensionament, per la qual cosa s'ha de realitzar per tècnic competent.

Particularment, la guia recorda que no es poden usar equips basats en la generació d'ozó en locals amb presència de persones i que l'Organització Mundial de la Salut adverteix contra la utilització dels llums UV-C per a desinfectar les mans o qualsevol altra superfície de la pell. Per tant, no es recomana el seu ús en ambients en els quals hi hagi presència de persones.

12- El document considera les labors de manteniment tan rellevants com les d'operació del sistema. Així, en el supòsit d'aquells edificis i establiments que hagin tancat o cessat la seva activitat, és recomanable realitzar una revisió general de la instal·lació de climatització abans de la reobertura, netejant reixetes, difusors, filtres i bateries. I si la instal·lació és de ventilació, és convenient realitzar un procés de purga de l'aire interior tant de l'edifici com del sistema, per al que bastaria amb l'arrencada del sistema de ventilació per a oferir un nombre de renovacions de l'aire interior adequat.

13- La guia no considera preceptiu realitzar la neteja dels conductes si se segueixen les recomanacions anteriors sobre l'augment de l'aportació d'aire exterior, absència de recirculació i parada de recuperadors rotatius. Aquesta recomanació no eximeix de la preceptiva revisió, una vegada per temporada, de la xarxa de conductes segons els criteris de la norma UNEIX 100012.

14- És aconsellable reemplaçar els filtres d'aire d'acord amb el programa de manteniment ja establert en cada edifici. Si el ventilador de l'equip ho permet, es recomana millorar l'eficàcia del filtre, sempre que es garanteixi el cabal d'aire nominal de l'equip.

15- El document també estima convenient revisar i netejar les unitats d'impulsió i retorn.

16- Les labors de manteniment han de realitzar-se d'acord amb les mesures de seguretat establertes en els protocols de cada empresa i segons les directrius del Ministeri de Sanitat. En concret, la guia emfatitza la necessitat d'actuar de manera segura en el cas de canvis de filtre. Les mesures de protecció seran les habituals, incloent-hi protecció respiratòria obligatòria i guants per a totes elles.

17- Davant un possible cas positiu de COVID-19, es recomana que l'espai on s'hagi allotjat la persona sigui ventilat durant, almenys, quatre hores. La ventilació ha de començar almenys dues hores abans d'iniciar les labors de desinfecció. Dins del protocol de neteja i desinfecció de l'espai, es recomana incloure les reixetes d'impulsió i retorn d'aire; l'extracció, la neteja i desinfecció del filtre de la unitat interior si n'hi hagués (ventiloconvector, *split); i la neteja i desinfecció de la unitat interior, si existeix, polvoritzant una solució desinfectant.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, a la nostra Política de Privacitat y Política de Cookies.
Aceptar